Home Dijital Gazete Teknosa kar dağıtmayacak

Teknosa kar dağıtmayacak

by kurfarki

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 131.464.120,87 TL dönem karı, VUK hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 153.703.195,56 TL dönem karı oluşmuştur. SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının geçmiş yıllar karları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak şirketimizin tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında SPK düzenlemeleri gereği yapılan düzeltmeler sonrası 122.399.778.59 TL, VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında ise 480.764.691,40 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve bu sebeple dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, 2021 yılında oluşan 131.464.120,87 TL dönem karının tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 153.703.195,56 TL dönem karının ise VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, işbu teklifin 22 Mart 2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment